Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 23 maj 2014

27 maj 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 23 maj 2014 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) ett köp av guldmynt.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 209,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
22 maj 2014 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 126 miljoner USD -

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 4,1 miljarder EUR till 360 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 947,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 18,6 miljarder EUR till 121,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 10,9 miljarder EUR till 478,8 miljarder EUR. Onsdagen den 21 maj 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 137,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 132 miljarder EUR med en löptid på en vecka. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 144,3 miljarder EUR och ny inlåning erhölls, till ett belopp av 137,5 miljarder EUR och med en löptid på en vecka.

Under veckan återbetalades 6,2 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 23,8 miljarder EUR (jämfört med 17,5 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 2,9 miljarder EUR till 216,7 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper förvärvade inom ramen för värdepappersprogrammet. Under den vecka som slutade den 23 maj 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 164,5 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 37,8 miljarder EUR respektive 14,4 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 32,9 miljarder EUR till 168,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 326.545 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 245.305 787
2.1 Fordringar på IMF 81.318 7
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 163.986 780
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.457 245
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.317 779
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.317 779
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 640.039 −11.439
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 131.907 −5.395
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 508.007 −6.155
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 125 114
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −3
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 61.160 −7.264
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 576.643 −6.991
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 216.669 −2.909
7.2 Andra värdepapper 359.973 −4.082
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 27.273 0
9 Övriga tillgångar 241.989 2.601
Summa tillgångar 2.163.727 −21.282
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 947.155 −563
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 329.792 −33.393
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 168.545 −32.869
2.2 Inlåningsfacilitet 23.774 6.292
2.3 Inlåning med fast löptid 137.465 −6.816
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 7 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 2.793 248
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 157.695 15.251
5.1 Offentliga sektorn 121.148 18.550
5.2 Övriga skulder 36.547 −3.300
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 77.055 −2.659
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.232 182
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.788 920
8.1 Inlåning och övriga skulder 5.788 920
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.830 0
10 Övriga skulder 207.840 −1.285
11 Värderegleringskonton 288.913 0
12 Eget kapital 92.635 18
Summa skulder 2.163.727 −21.282

Kontakt för media