Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 23 май 2014 г.

27 май 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 23 май 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) отбелязва увеличение с 1 млн. евро поради покупка на златни монети.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,1 млрд. евро до 209,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
22 май 2014 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 126 млн. щатски долара -

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 4,1 млрд. евро до 360 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 0,6 млрд. евро до 947,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 18,6 млрд. евро до 121,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 10,9 млрд. евро до 478,8 млрд. евро. На 21 май 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 137,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 132 млрд. евро, с едноседмичен матуритет. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 144,3 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 137,5 млрд. евро.

През седмицата 6,2 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 23,8 млрд. евро (при 17,5 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 2,9 млрд. евро до 216,7 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, придобити по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 23 май 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 164,5 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 37,8 млрд. евро и 14,4 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 32,9 млрд. евро до 168,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 326 545 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 245 305 787
2.1 Вземания от МВФ 81 318 7
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 163 986 780
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 457 245
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 317 779
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 317 779
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 640 039 −11 439
5.1 Основни операции по рефинансиране 131 907 −5 395
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 508 007 −6 155
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 125 114
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −3
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 61 160 −7 264
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 576 643 −6 991
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 216 669 −2 909
7.2 Други ценни книжа 359 973 −4 082
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 27 273 0
9 Други активи 241 989 2 601
Общо активи 2 163 727 −21 282
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 947 155 −563
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 329 792 −33 393
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 168 545 −32 869
2.2 Депозитно улеснение 23 774 6 292
2.3 Срочни депозити 137 465 −6 816
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 7 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 2 793 248
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 157 695 15 251
5.1 Сектор „Държавно управление“ 121 148 18 550
5.2 Други задължения 36 547 −3 300
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 77 055 −2 659
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 232 182
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 788 920
8.1 Депозити, салда и други задължения 5 788 920
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 830 0
10 Други задължения 207 840 −1 285
11 Сметки за преоценка 288 913 0
12 Капитал и резерви 92 635 18
Общо пасиви 2 163 727 −21 282

Данни за контакт за медиите