Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 23 mei 2014

27 mei 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 23 mei 2014 steeg de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) met EUR 1 miljoen ten gevolge van een aankoop van gouden munten.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 209,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
22 mei 2014 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 126 miljoen -

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 4,1 miljard naar EUR 360 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,6 miljard naar EUR 947,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 18,6 miljard naar EUR 121,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 10,9 miljard naar EUR 478,8 miljard. Op woensdag 21 mei 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 137,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 132 miljard, met een looptijd van één week, verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 144,3 miljard en werden voor een bedrag van EUR 137,5 miljard nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Gedurende de week werd van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 6,2 miljard terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 23,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 17,5 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 2,9 miljard naar EUR 216,7 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”). In de week die eindigde op 23 mei 2014 bedroeg de waarde van de geaccumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 164,5 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 37,8 miljard en EUR 14,4 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 32,9 miljard naar EUR 168,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 326.545 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 245.305 787
2.1 Vorderingen op het IMF 81.318 7
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 163.986 780
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.457 245
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.317 779
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.317 779
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 640.039 −11.439
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 131.907 −5.395
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 508.007 −6.155
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 125 114
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −3
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 61.160 −7.264
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 576.643 −6.991
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 216.669 −2.909
7.2 Overige waardepapieren 359.973 −4.082
8 Overheidsschuld, luidende in euro 27.273 0
9 Overige activa 241.989 2.601
Totaal activa 2.163.727 −21.282
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 947.155 −563
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 329.792 −33.393
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 168.545 −32.869
2.2 Depositofaciliteit 23.774 6.292
2.3 Termijndeposito's 137.465 −6.816
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 7 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.793 248
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 157.695 15.251
5.1 Overheid 121.148 18.550
5.2 Overige verplichtingen 36.547 −3.300
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 77.055 −2.659
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.232 182
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.788 920
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.788 920
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.830 0
10 Overige passiva 207.840 −1.285
11 Herwaarderingsrekeningen 288.913 0
12 Kapitaal en reserves 92.635 18
Totaal passiva 2.163.727 −21.282

Contactpersonen voor de media