Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 23. mai 2014

27. mai 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

23. mail 2014 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht kuldmüntide ostu tulemusel 1 miljoni euro võrra.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 209,9 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
22. mai 2014 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 126 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 4,1 miljardi euro võrra 360 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 0,6 miljardi euro võrra 947,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 18,6 miljardi euro võrra 121,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 10,9 miljardi euro võrra 478,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 21. mail 2014 möödus 137,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 132 miljardit eurot. Samal päeval möödus 144,3 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 137,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 6,2 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 23,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 17,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 2,9 miljardi euro võrra 216,7 miljardi euroni seoses väärtpaberituruprogrammi raames omandatud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 23. mail 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 164,5 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 37,8 miljardi ja 14,4 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 32,9 miljardi euro võrra 168,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 326 545 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 245 305 787
2.1 Nõuded RVFle 81 318 7
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 163 986 780
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 24 457 245
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 317 779
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 317 779
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 640 039 −11 439
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 131 907 −5 395
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 508 007 −6 155
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 125 114
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −3
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 61 160 −7 264
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 576 643 −6 991
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 216 669 −2 909
7.2 Muud väärtpaberid 359 973 −4 082
8 Valitsussektori võlg eurodes 27 273 0
9 Muud varad 241 989 2 601
Varad kokku 2 163 727 −21 282
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 947 155 −563
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 329 792 −33 393
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 168 545 −32 869
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 23 774 6 292
2.3 Tähtajalised hoiused 137 465 −6 816
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 7 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 793 248
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 157 695 15 251
5.1 Valitsussektor 121 148 18 550
5.2 Muud kohustused 36 547 −3 300
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 77 055 −2 659
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 232 182
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 788 920
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 788 920
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 830 0
10 Muud kohustused 207 840 −1 285
11 Ümberhindluskontod 288 913 0
12 Kapital ja reservid 92 635 18
Kohustused kokku 2 163 727 −21 282

Kontaktandmed