Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 11. aprila 2014

15. april 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 11. aprila 2014, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 2 milijona EUR.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,3 milijarde EUR na 209,2 milijarde EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 363,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,6 milijarde EUR na 944,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 1,1 milijarde EUR na 68,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 16,8 milijarde EUR na 442,9 milijarde EUR. V sredo, 9. aprila 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 110,6 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 104,6 milijarde EUR z zapadlostjo en teden. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 175,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 172,5 milijarde EUR.

V tem tednu je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 7,5 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 28 milijard EUR, medtem ko je bilo 4,9 milijarde EUR iz operacij dolgoročnejšega refinanciranja odplačano pred zapadlostjo.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 21,2 milijarde EUR (v primerjavi s 25,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,2 milijarde EUR na 224,7 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega in drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 11. aprila 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 172,7 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 37,8 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 14,4 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 17,1 milijarde EUR na 198,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 326.547 −2
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 244.422 10
2.1 Terjatve do MDS 80.949 10
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 163.473 0
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.509 433
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.727 378
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.727 378
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 636.727 9.376
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 104.619 −6.024
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 532.107 15.622
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −222
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 64.912 −1.625
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 588.067 −306
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 224.668 −241
7.2 Drugi vrednostni papirji 363.400 −64
8 Dolg širše države v EUR 28.219 0
9 Druga sredstva 238.951 −170
Skupaj sredstva 2.169.081 8.094
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 944.154 1.621
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 392.036 9.666
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 198.232 17.087
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 21.154 −4.570
2.3 Vezane vloge 172.500 −3.000
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 150 149
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.105 −6.203
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 99.868 4.774
5.1 Širša država 68.860 −1.064
5.2 Druge obveznosti 31.008 5.839
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 82.871 −1.259
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.071 −73
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.862 227
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.862 227
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.830 0
10 Druge obveznosti 205.394 −659
11 Računi prevrednotenja 288.913 0
12 Kapital in rezerve 92.978 0
Skupaj obveznosti 2.169.081 8.094

Stiki za medije