Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. balandžio 11 d.

2014 m. balandžio 15 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. balandžio 11 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 2 mln. eurų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 209,2 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), vertė sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 363,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 944,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 68,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 16,8 mlrd. eurų – iki 442,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. balandžio 9 d., baigėsi 110,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 104,6 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 175,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 172,5 mlrd. eurų.

Per savaitę baigėsi 7,5 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų terminas ir buvo atlikta nauja 28 mlrd. eurų vertės operacija, o ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų 4,9 mlrd. eurų suma grąžinta anksčiau termino.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 21,2 mlrd. eurų (palyginti su 25,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 224,7 mlrd. eurų dėl vertybinių popierių, įsigytų pagal padengtų obligacijų pirmąją ir antrąją pirkimo programas, išpirkimo. Dėl to 2014 m. balandžio 11 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 172,7 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 37,8 mlrd. eurų ir 14,4 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 17,1 mlrd. eurų – iki 198,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 326 547 −2
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 244 422 10
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 949 10
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 163 473 0
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 509 433
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 727 378
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 727 378
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 636 727 9 376
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 104 619 −6 024
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 532 107 15 622
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 −222
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 64 912 −1 625
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 588 067 −306
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 224 668 −241
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 363 400 −64
8 Valdžios skola eurais 28 219 0
9 Kitas turtas 238 951 −170
Visas turtas 2 169 081 8 094
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 944 154 1 621
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 392 036 9 666
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 198 232 17 087
2.2 Indėlių galimybė 21 154 −4 570
2.3 Terminuotieji indėliai 172 500 −3 000
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 150 149
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 105 −6 203
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 99 868 4 774
5.1 Valdžiai 68 860 −1 064
5.2 Kiti įsipareigojimai 31 008 5 839
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 82 871 −1 259
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 071 −73
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 862 227
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 862 227
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 830 0
10 Kiti įsipareigojimai 205 394 −659
11 Perkainojimo sąskaitos 288 913 0
12 Kapitalas ir rezervai 92 978 0
Visi įsipareigojimai 2 169 081 8 094

Kontaktai žiniasklaidai