Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 11. dubnu 2014

15. dubna 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 11. dubna 2014 klesl objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 2 mil. EUR.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,3 mld. EUR na 209,2 mld. EUR.

V minulém týdnu neprováděl Eurosystém žádné transakce na poskytnutí likvidity v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka (ECB) uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) klesl o 0,1 mld. EUR na 363,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,6 mld. EUR na 944,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 1,1 mld. EUR na 68,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 16,8 mld. EUR na 442,9 mld. EUR. Ve středu 9. dubna 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 110,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 104,6 mld. EUR se splatností jeden týden. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 175,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 172,5 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 7,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 28 mld. EUR, zatímco 4,9 mld. EUR z dlouhodobějších refinančních operací bylo splaceno před dobou splatnosti.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (oproti 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 21,2 mld. EUR (oproti 25,7 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,2 mld. EUR na 224,7 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů pořízených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 11. dubna 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 172,7 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 37,8 mld. EUR, resp. 14,4 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 17,1 mld. EUR na 198,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 326 547 −2
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 244 422 10
2.1 Pohledávky za MMF 80 949 10
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 163 473 0
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 509 433
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 727 378
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 727 378
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 636 727 9 376
5.1 Hlavní refinanční operace 104 619 −6 024
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 532 107 15 622
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −222
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 64 912 −1 625
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 588 067 −306
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 224 668 −241
7.2 Ostatní cenné papíry 363 400 −64
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 28 219 0
9 Ostatní aktiva 238 951 −170
Aktiva celkem 2 169 081 8 094
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 944 154 1 621
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 392 036 9 666
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 198 232 17 087
2.2 Vkladová facilita 21 154 −4 570
2.3 Termínované vklady 172 500 −3 000
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 150 149
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 105 −6 203
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 99 868 4 774
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 68 860 −1 064
5.2 Ostatní závazky 31 008 5 839
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 82 871 −1 259
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 071 −73
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 862 227
8.1 Vklady a ostatní závazky 4 862 227
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 830 0
10 Ostatní pasiva 205 394 −659
11 Účty přecenění 288 913 0
12 Kapitál a rezervní fondy 92 978 0
Pasiva celkem 2 169 081 8 094

Kontakty pro média