Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 11 април 2014 г.

15 април 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 11 април 2014 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) отбелязва намаление с 2 млн. евро.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,3 млрд. евро до 209,2 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. евро до 363,4 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 1,6 млрд. евро до 944,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 1,1 млрд. евро до 68,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 16,8 млрд. евро до 442,9 млрд. евро. На 9 април 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 110,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 104,6 млрд. евро, с едноседмичен матуритет. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 175,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 172,5 млрд. евро.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 7,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 28 млрд. евро, а 4,9 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 21,2 млрд. евро (при 25,7 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,2 млрд. евро до 224,7 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, придобити по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 11 април 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 172,7 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 37,8 млрд. евро и 14,4 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение със 17,1 млрд. евро до 198,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 326 547 −2
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 244 422 10
2.1 Вземания от МВФ 80 949 10
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 163 473 0
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 509 433
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 727 378
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 727 378
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 636 727 9 376
5.1 Основни операции по рефинансиране 104 619 −6 024
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 532 107 15 622
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −222
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 64 912 −1 625
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 588 067 −306
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 224 668 −241
7.2 Други ценни книжа 363 400 −64
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 28 219 0
9 Други активи 238 951 −170
Общо активи 2 169 081 8 094
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 944 154 1 621
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 392 036 9 666
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 198 232 17 087
2.2 Депозитно улеснение 21 154 −4 570
2.3 Срочни депозити 172 500 −3 000
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 150 149
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 105 −6 203
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 99 868 4 774
5.1 Сектор „Държавно управление“ 68 860 −1 064
5.2 Други задължения 31 008 5 839
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 82 871 −1 259
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 071 −73
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 862 227
8.1 Депозити, салда и други задължения 4 862 227
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 830 0
10 Други задължения 205 394 −659
11 Сметки за преоценка 288 913 0
12 Капитал и резерви 92 978 0
Общо пасиви 2 169 081 8 094

Данни за контакт за медиите