Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 11. travnja 2014.

15. travnja 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 11. travnja 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1 imovine) smanjilo se za 2 milijuna EUR.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2 i 3 imovine umanjene za stavke 7, 8 i 9 obveza) povećalo se za 0,3 milijarde EUR na 209,2 milijarde EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) smanjila su se za 0,1 milijardu EUR na 363,4 milijarde EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1 obveza) povećala se za 1,6 milijarda EUR na 944,2 milijarde EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1 obveza) smanjile su se za 1,1 milijardu EUR na 68,9 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5 imovine umanjena za stavke 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 4 obveza) povećali su se za 16,8 milijarda EUR na 442,9 milijarda EUR. U srijedu, 9. travnja 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 110,6 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 104,6 milijarda EUR s rokom dospijeća tjedan dana. Istog dana dospjeli su oročeni depoziti u iznosu 175,5 milijarda EUR, dok su prikupljeni novi depoziti u iznosu 172,5 milijarda EUR s rokom dospijeća tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 7,5 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 28 milijarda EUR, dok je 4,9 milijarda EUR iz operacija dugoročnijeg refinanciranja otplaćeno prije dospijeća.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5 imovine) iznosila je gotovo nula (u odnosu na 0,2 milijarde EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti depozita (stavka 2.2 obveza) iznosila 21,2 milijarde EUR (u odnosu na 25,7 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1 imovine) smanjila su se za 0,2 milijarde EUR na 224,7 milijarda EUR. Do smanjenja je došlo zbog otkupa vrijednosnih papira kupljenih u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica. Stoga je u tjednu koji je završio 11. travnja 2014. vrijednost akumuliranog otkupa u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 172,7 milijarda EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa otkupa pokrivenih obveznica iznosile ukupno 37,8 milijarda EUR odnosno 14,4 milijarde EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1 obveza) povećalo za 17,1 milijardu EUR na 198,2 milijarde EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 326 547 −2
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 244 422 10
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 80 949 10
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 163 473 0
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 23 509 433
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 17 727 378
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 727 378
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 636 727 9 376
5.1 Glavne operacije refinanciranja 104 619 −6 024
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 532 107 15 622
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 −222
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 64 912 −1 625
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 588 067 −306
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 224 668 −241
7.2 Ostali vrijednosni papiri 363 400 −64
8 Dug opće države nominiran u eurima 28 219 0
9 Ostala imovina 238 951 −170
Ukupno imovina 2 169 081 8 094
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 944 154 1 621
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 392 036 9 666
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 198 232 17 087
2.2 Novčani depoziti 21 154 −4 570
2.3 Oročeni depoziti 172 500 −3 000
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 150 149
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 105 −6 203
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 99 868 4 774
5.1 Opća država 68 860 −1 064
5.2 Ostale obveze 31 008 5 839
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 82 871 −1 259
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 071 −73
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 862 227
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 862 227
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 52 830 0
10 Ostale obveze 205 394 −659
11 Računi revalorizacije 288 913 0
12 Kapital i pričuve 92 978 0
Ukupno obveze 2 169 081 8 094

Kontaktni podatci za medije