Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 11. aprīlī

2014.15.04.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 11. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 2 milj. euro.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 209.2 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 363.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.6 mljrd. euro (līdz 944.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.1 mljrd. euro (līdz 68.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 16.8 mljrd. euro (līdz 442.9 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 9. aprīlī, galvenajai refinansēšanas operācijai 110.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 104.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 175.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 172.5 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 7.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 28 mljrd. euro apmērā, savukārt 4.9 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās piešķirtajiem līdzekļiem tika atmaksāti pirms dzēšanas termiņa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 21.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 25.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 224.7 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanu. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 11. aprīlī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 172.7 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 37.8 mljrd. euro un 14.4 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 17.1 mljrd. euro (līdz 198.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 326,547 −2
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 244,422 10
2.1 SVF debitoru parādi 80,949 10
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 163,473 0
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,509 433
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,727 378
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,727 378
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 636,727 9,376
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 104,619 −6,024
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 532,107 15,622
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −222
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 64,912 −1,625
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 588,067 −306
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 224,668 −241
7.2 Pārējie vērtspapīri 363,400 −64
8 Valdības parāds euro 28,219 0
9 Pārējie aktīvi 238,951 −170
Kopā aktīvi 2,169,081 8,094
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 944,154 1,621
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 392,036 9,666
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 198,232 17,087
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 21,154 −4,570
2.3 Termiņnoguldījumi 172,500 −3,000
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 150 149
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,105 −6,203
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 99,868 4,774
5.1 Saistības pret valdību 68,860 −1,064
5.2 Pārējās saistības 31,008 5,839
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 82,871 −1,259
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,071 −73
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4,862 227
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4,862 227
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,830 0
10 Pārējās saistības 205,394 −659
11 Pārvērtēšanas konti 288,913 0
12 Kapitāls un rezerves 92,978 0
Kopā pasīvi 2,169,081 8,094

Kontaktinformācija presei