Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 11 april 2014

15 april 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 11 april 2014 daalde de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) met EUR 2 miljoen.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 209,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System uitgevoerd.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 363,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,6 miljard naar EUR 944,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 1,1 miljard naar EUR 68,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 16,8 miljard naar EUR 442,9 miljard. Op woensdag 9 april 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 110,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 104,6 miljard, met een looptijd van één week, verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 175,5 miljard en werden voor een bedrag van EUR 172,5 miljard nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 7,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 28 miljard verrekend, terwijl van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 4,9 miljard werd terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 21,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 25,7 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,2 miljard naar EUR 224,7 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 11 april 2014 bedroeg de waarde van de geaccumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 172,7 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 37,8 miljard en EUR 14,4 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 17,1 miljard naar EUR 198,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 326.547 −2
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 244.422 10
2.1 Vorderingen op het IMF 80.949 10
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 163.473 0
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.509 433
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.727 378
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.727 378
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 636.727 9.376
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 104.619 −6.024
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 532.107 15.622
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −222
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 64.912 −1.625
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 588.067 −306
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 224.668 −241
7.2 Overige waardepapieren 363.400 −64
8 Overheidsschuld, luidende in euro 28.219 0
9 Overige activa 238.951 −170
Totaal activa 2.169.081 8.094
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 944.154 1.621
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 392.036 9.666
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 198.232 17.087
2.2 Depositofaciliteit 21.154 −4.570
2.3 Termijndeposito's 172.500 −3.000
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 150 149
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.105 −6.203
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 99.868 4.774
5.1 Overheid 68.860 −1.064
5.2 Overige verplichtingen 31.008 5.839
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 82.871 −1.259
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.071 −73
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.862 227
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.862 227
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.830 0
10 Overige passiva 205.394 −659
11 Herwaarderingsrekeningen 288.913 0
12 Kapitaal en reserves 92.978 0
Totaal passiva 2.169.081 8.094

Contactpersonen voor de media