Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 11. april 2014

15. april 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 11. april 2014, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 2 mio. euro.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,3 mia. euro til 209,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I den foregående uge gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,1 mia. euro til 363,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,6 mia. euro til 944,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 1,1 mia. euro til 68,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 16,8 mia. euro til 442,9 mia. euro. Onsdag den 9. april 2014 udløb en primær markedsoperation på 110,6 mia. euro, og en ny på 104,6 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 175,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 172,5 mia. euro.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation på 7,5 mia. euro, og en ny på 28 mia. euro blev afviklet, mens langfristede markedsoperationer på 4,9 mia. euro blev tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 21,2 mia. euro (mod 25,7 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,2 mia. euro til 224,7 mia. euro. Faldet skyldtes indfrielsen af værdipapirer erhvervet under det første og det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 11. april 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 172,7 mia. euro, mens værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 37,8 mia. euro og 14,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 17,1 mia. euro til 198,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 326.547 −2
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 244.422 10
2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.949 10
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 163.473 0
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.509 433
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.727 378
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.727 378
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 636.727 9.376
5.1 Primære markedsoperationer 104.619 −6.024
5.2 Langfristede markedsoperationer 532.107 15.622
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −222
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 64.912 −1.625
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 588.067 −306
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 224.668 −241
7.2 Andre værdipapirer 363.400 −64
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 28.219 0
9 Andre aktiver 238.951 −170
Aktiver i alt 2.169.081 8.094
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 944.154 1.621
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 392.036 9.666
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 198.232 17.087
2.2 Indlånsfacilitet 21.154 −4.570
2.3 Indskud med fast løbetid 172.500 −3.000
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 150 149
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.105 −6.203
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 99.868 4.774
5.1 Offentlig forvaltning og service 68.860 −1.064
5.2 Andre forpligtelser 31.008 5.839
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 82.871 −1.259
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.071 −73
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.862 227
8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.862 227
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.830 0
10 Andre forpligtelser 205.394 −659
11 Revalueringskonti 288.913 0
12 Kapital og reserver 92.978 0
Passiver i alt 2.169.081 8.094

Medie- og pressehenvendelser