Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 11 april 2014

15 april 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under veckan som slutade den 11 april 2014 minskade posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) med 2 miljoner EUR.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 209,2 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 363,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,6 miljarder EUR till 944,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 1,1 miljarder EUR till 68,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 16,8 miljarder EUR till 442,9 miljarder EUR. Onsdagen den 9 april 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 110,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 104,6 miljarder EUR med en löptid på en vecka. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 175,5 miljarder EUR och ny inlåning erhölls, till ett belopp av 172,5 miljarder EUR, med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 7,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 28 miljarder EUR medan långfristiga refinansieringstransaktioner på 4,9 miljarder EUR återbetalades före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 21,2 miljarder EUR (jämfört med 25,7 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 224,7 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper förvärvade inom ramen för första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 11 april 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 172,7 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 37,8 miljarder EUR respektive 14,4 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 17,1 miljarder EUR till 198,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 326.547 −2
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 244.422 10
2.1 Fordringar på IMF 80.949 10
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 163.473 0
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.509 433
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.727 378
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.727 378
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 636.727 9.376
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 104.619 −6.024
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 532.107 15.622
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 −222
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 64.912 −1.625
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 588.067 −306
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 224.668 −241
7.2 Andra värdepapper 363.400 −64
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 28.219 0
9 Övriga tillgångar 238.951 −170
Summa tillgångar 2.169.081 8.094
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 944.154 1.621
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 392.036 9.666
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 198.232 17.087
2.2 Inlåningsfacilitet 21.154 −4.570
2.3 Inlåning med fast löptid 172.500 −3.000
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 150 149
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.105 −6.203
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 99.868 4.774
5.1 Offentliga sektorn 68.860 −1.064
5.2 Övriga skulder 31.008 5.839
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 82.871 −1.259
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.071 −73
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.862 227
8.1 Inlåning och övriga skulder 4.862 227
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.830 0
10 Övriga skulder 205.394 −659
11 Värderegleringskonton 288.913 0
12 Eget kapital 92.978 0
Summa skulder 2.169.081 8.094

Kontakt för media