Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 11 kwietnia 2014 r.

15 kwietnia 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 11 kwietnia 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zmniejszył się o 2 mln EUR.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,3 mld EUR do poziomu 209,2 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność związanych ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,1 mld EUR do poziomu 363,4 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 1,6 mld EUR do poziomu 944,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 1,1 mld EUR do poziomu 68,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 16,8 mld EUR do poziomu 442,9 mld EUR. W środę 9 kwietnia 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 110,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 104,6 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 175,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na kwotę 172,5 mld EUR, z terminem tygodniowym.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 7,5 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 28 mld EUR, zaś z kwoty przyznanej w dłuższych operacjach refinansujących spłacono przed terminem zapadalności 4,9 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 21,2 mld EUR (wobec 25,7 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,2 mld EUR do poziomu 224,7 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 11 kwietnia 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 172,7 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 37,8 mld EUR i 14,4 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 17,1 mld EUR do poziomu 198,2 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 326.547 −2
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 244.422 10
2.1 Należności od MFW 80.949 10
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 163.473 0
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.509 433
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.727 378
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.727 378
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 636.727 9.376
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 104.619 −6.024
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 532.107 15.622
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −222
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 64.912 −1.625
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 588.067 −306
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 224.668 −241
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 363.400 −64
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 28.219 0
9 Pozostałe aktywa 238.951 −170
Aktywa razem 2.169.081 8.094
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 944.154 1.621
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 392.036 9.666
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 198.232 17.087
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 21.154 −4.570
2.3 Depozyty terminowe 172.500 −3.000
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 150 149
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.105 −6.203
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 99.868 4.774
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 68.860 −1.064
5.2 Pozostałe zobowiązania 31.008 5.839
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 82.871 −1.259
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.071 −73
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.862 227
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.862 227
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.830 0
10 Pozostałe pasywa 205.394 −659
11 Różnice z wyceny 288.913 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 92.978 0
Pasywa razem 2.169.081 8.094

Kontakt z mediami