Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 11. aprílu 2014

15. apríla 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 11. apríla 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 2 mil. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,3 mld. EUR na 209,2 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,1 mld. EUR na 363,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 1,6 mld. EUR na 944,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 1,1 mld. EUR na 68,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 16,8 mld. EUR na 442,9 mld. EUR. V stredu 9. apríla 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 110,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 104,6 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 175,5 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 172,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 7,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 28 mld. EUR, zatiaľ čo z predchádzajúcich dlhodobejších refinančných operácií bolo predčasne splatených 4,9 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 21,2 mld. EUR (v porovnaní s 25,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa znížil o 0,2 mld. EUR na 224,7 mld. EUR v dôsledku splatenia cenných papierov nadobudnutých v rámci prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 11. apríla 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 172,7 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 37,8 mld. EUR a 14,4 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 17,1 mld. EUR na 198,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 326 547 −2
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 244 422 10
2.1 Pohľadávky voči MMF 80 949 10
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 163 473 0
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 509 433
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 727 378
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 727 378
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 636 727 9 376
5.1 Hlavné refinančné operácie 104 619 −6 024
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 532 107 15 622
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −222
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 64 912 −1 625
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 588 067 −306
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 224 668 −241
7.2 Ostatné cenné papiere 363 400 −64
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 28 219 0
9 Ostatné aktíva 238 951 −170
Aktíva spolu 2 169 081 8 094
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 944 154 1 621
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 392 036 9 666
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 198 232 17 087
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 21 154 −4 570
2.3 Termínované vklady 172 500 −3 000
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 150 149
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 105 −6 203
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 99 868 4 774
5.1 Verejná správa 68 860 −1 064
5.2 Ostatné záväzky 31 008 5 839
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 82 871 −1 259
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 071 −73
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 862 227
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 862 227
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 52 830 0
10 Ostatné pasíva 205 394 −659
11 Účty precenenia 288 913 0
12 Základné imanie a rezervy 92 978 0
Pasíva spolu 2 169 081 8 094

Kontakt pre médiá