Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 28. februarja 2014

4. marec 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 28. februarja 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,6 milijarde EUR na 207,5 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
27. februar 2014 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 28 mio USD 126 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,6 milijarde EUR na 357,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4,8 milijarde EUR na 933,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 7,5 milijarde EUR na 99,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 1,7 milijarde EUR na 459,4 milijarde EUR. V sredo, 26. februarja 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 92,9 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 94 milijard EUR z zapadlostjo en teden. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 175,5 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

V tem tednu je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 5,9 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 6,3 milijarde EUR, medtem ko je bilo 2,8 milijarde EUR iz operacij dolgoročnejšega refinanciranja odplačano pred zapadlostjo.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,8 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 29,4 milijarde EUR (v primerjavi z 32 milijardami EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 229,3 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 28. februarja 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 175,7 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 38,8 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 14,8 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 8,9 milijarde EUR na 187,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 303.158 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 243.828 −313
2.1 Terjatve do MDS 80.725 −4
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 163.102 −308
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 24.130 1.179
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.005 216
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.005 216
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 664.508 −718
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 94.036 1.167
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 569.694 −2.474
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 776 589
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 2 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 74.105 −2.886
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 586.379 537
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 229.302 −53
7.2 Drugi vrednostni papirji 357.077 589
8 Dolg širše države v EUR 28.237 0
9 Druga sredstva 237.729 −1.784
Skupaj sredstva 2.181.079 −3.769
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 933.847 4.787
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 392.487 −11.292
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 187.393 −8.869
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 29.371 −2.643
2.3 Vezane vloge 175.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 223 220
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.179 68
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 126.112 9.304
5.1 Širša država 99.258 7.529
5.2 Druge obveznosti 26.854 1.775
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 93.494 −527
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.782 1.783
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.939 −1.506
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.939 −1.506
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.717 0
10 Druge obveznosti 214.249 −6.647
11 Računi prevrednotenja 262.876 0
12 Kapital in rezerve 92.395 261
Skupaj obveznosti 2.181.079 −3.769

Stiki za medije