Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 28. februáru 2014

4. marca 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 28. februára 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch zvýšila o 0,6 mld. EUR na 207,5 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
27. februára 2014 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 28 mil. USD 126 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,6 mld. EUR na 357,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 4,8 mld. EUR na 933,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 7,5 mld. EUR na 99,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 1,7 mld. EUR na 459,4 mld. EUR. V stredu 26. februára 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 92,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 94 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 175,5 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 5,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 6,3 mld. EUR, zatiaľ čo z predchádzajúcich dlhodobejších refinančných operácií bolo predčasne splatených 2,8 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,8 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 29,4 mld. EUR (v porovnaní s 32 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku splatenia cenných papierov nadobudnutých v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov znížil o 0,1 mld. EUR na 229,3 mld. EUR. V týždni končiacom sa 28. februára 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 175,7 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 38,8 mld. EUR a 14,8 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 8,9 mld. EUR na 187,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 303 158 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 243 828 −313
2.1 Pohľadávky voči MMF 80 725 −4
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 163 102 −308
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 130 1 179
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 005 216
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 005 216
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 664 508 −718
5.1 Hlavné refinančné operácie 94 036 1 167
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 569 694 −2 474
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 776 589
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 2 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 74 105 −2 886
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 586 379 537
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 229 302 −53
7.2 Ostatné cenné papiere 357 077 589
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 28 237 0
9 Ostatné aktíva 237 729 −1 784
Aktíva spolu 2 181 079 −3 769
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 933 847 4 787
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 392 487 −11 292
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 187 393 −8 869
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 29 371 −2 643
2.3 Termínované vklady 175 500 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 223 220
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 179 68
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 126 112 9 304
5.1 Verejná správa 99 258 7 529
5.2 Ostatné záväzky 26 854 1 775
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 93 494 −527
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 782 1 783
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 939 −1 506
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 939 −1 506
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 52 717 0
10 Ostatné pasíva 214 249 −6 647
11 Účty precenenia 262 876 0
12 Základné imanie a rezervy 92 395 261
Pasíva spolu 2 181 079 −3 769
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá