Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 28. februar 2014

4. marts 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 28. februar 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,6 mia. euro til 207,5 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
27. februar 2014 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 28 mio. USD 126 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,6 mia. euro til 357,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4,8 mia. euro til 933,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 7,5 mia. euro til 99,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 1,7 mia. euro til 459,4 mia. euro. Onsdag den 26. februar 2014 udløb en primær markedsoperation på 92,9 mia. euro, og en ny på 94 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 175,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til samme værdi.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation på 5,9 mia. euro, og en ny på 6,3 mia. euro blev afviklet, mens langfristede markedsoperationer på 2,8 mia. euro blev tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,8 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 29,4 mia. euro (mod 32 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,1 mia. euro til 229,3 mia. euro. Dette fald skyldtes indfrielsen af værdipapirer under det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 28. februar 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 175,7 mia. euro, mens værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 38,8 mia. euro og 14,8 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 8,9 mia. euro til 187,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 303.158 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 243.828 −313
2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.725 −4
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 163.102 −308
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 24.130 1.179
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.005 216
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.005 216
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 664.508 −718
5.1 Primære markedsoperationer 94.036 1.167
5.2 Langfristede markedsoperationer 569.694 −2.474
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 776 589
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 2 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 74.105 −2.886
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 586.379 537
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 229.302 −53
7.2 Andre værdipapirer 357.077 589
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 28.237 0
9 Andre aktiver 237.729 −1.784
Aktiver i alt 2.181.079 −3.769
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 933.847 4.787
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 392.487 −11.292
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 187.393 −8.869
2.2 Indlånsfacilitet 29.371 −2.643
2.3 Indskud med fast løbetid 175.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 223 220
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.179 68
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 126.112 9.304
5.1 Offentlig forvaltning og service 99.258 7.529
5.2 Andre forpligtelser 26.854 1.775
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 93.494 −527
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.782 1.783
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.939 −1.506
8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.939 −1.506
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.717 0
10 Andre forpligtelser 214.249 −6.647
11 Revalueringskonti 262.876 0
12 Kapital og reserver 92.395 261
Passiver i alt 2.181.079 −3.769

Medie- og pressehenvendelser