Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 28. veebruar 2014

4. märts 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

28. veebruaril 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,6 miljardi euro võrra 207,5 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
27. veebruar 2014 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 28 miljonit USA dollarit 126 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,6 miljardi euro võrra 357,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 4,8 miljardi euro võrra 933,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 7,5 miljardi euro võrra 99,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 1,7 miljardi euro võrra 459,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 26. veebruaril 2014 möödus 92,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 94 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus 175,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul möödus 5,9 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 6,3 miljardit eurot. Pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega jaotatud likviidsusest maksti enne tähtaja möödumist tagasi 2,8 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 29,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 32 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 229,3 miljardi euroni seoses tagatud võlakirjade teise ostukava raames omandatud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 28. veebruaril 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 175,7 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 38,8 miljardi ja 14,8 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 8,9 miljardi euro võrra 187,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 303 158 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 243 828 −313
2.1 Nõuded RVFle 80 725 −4
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 163 102 −308
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 24 130 1 179
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 005 216
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 005 216
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 664 508 −718
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 94 036 1 167
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 569 694 −2 474
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 776 589
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 2 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 74 105 −2 886
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 586 379 537
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 229 302 −53
7.2 Muud väärtpaberid 357 077 589
8 Valitsussektori võlg eurodes 28 237 0
9 Muud varad 237 729 −1 784
Varad kokku 2 181 079 −3 769
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 933 847 4 787
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 392 487 −11 292
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 187 393 −8 869
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 29 371 −2 643
2.3 Tähtajalised hoiused 175 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 223 220
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 179 68
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 126 112 9 304
5.1 Valitsussektor 99 258 7 529
5.2 Muud kohustused 26 854 1 775
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 93 494 −527
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 782 1 783
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 939 −1 506
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 939 −1 506
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 717 0
10 Muud kohustused 214 249 −6 647
11 Ümberhindluskontod 262 876 0
12 Kapital ja reservid 92 395 261
Kohustused kokku 2 181 079 −3 769

Kontaktandmed