Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 28 lutego 2014 r.

4 marca 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 28 lutego 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,6 mld EUR do poziomu 207,5 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
27 lutego 2014 r. 84-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 28 mln USD 126 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,6 mld EUR do poziomu 357,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 4,8 mld EUR do poziomu 933,8 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 7,5 mld EUR do poziomu 99,3 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 1,7 mld EUR do poziomu 459,4 mld EUR. W środę 26 lutego 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 92,9 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 94 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 175,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 5,9 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 6,3 mld EUR, zaś z kwoty przyznanej wcześniej w dłuższych operacjach refinansujących spłacono przed terminem zapadalności 2,8 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,8 mld EUR (wobec 0,2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 29,4 mld EUR (wobec 32 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,1 mld EUR do poziomu 229,3 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 28 lutego 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 175,7 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 38,8 mld EUR i 14,8 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 8,9 mld EUR do poziomu 187,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 303.158 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 243.828 −313
2.1 Należności od MFW 80.725 −4
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 163.102 −308
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.130 1.179
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.005 216
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.005 216
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 664.508 −718
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 94.036 1.167
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 569.694 −2.474
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 776 589
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 74.105 −2.886
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 586.379 537
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 229.302 −53
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 357.077 589
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 28.237 0
9 Pozostałe aktywa 237.729 −1.784
Aktywa razem 2.181.079 −3.769
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 933.847 4.787
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 392.487 −11.292
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 187.393 −8.869
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 29.371 −2.643
2.3 Depozyty terminowe 175.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 223 220
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.179 68
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 126.112 9.304
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 99.258 7.529
5.2 Pozostałe zobowiązania 26.854 1.775
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 93.494 −527
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.782 1.783
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.939 −1.506
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.939 −1.506
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.717 0
10 Pozostałe pasywa 214.249 −6.647
11 Różnice z wyceny 262.876 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 92.395 261
Pasywa razem 2.181.079 −3.769

Kontakt z mediami