Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 28 февруари 2014 г.

4 март 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 28 февруари 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,6 млрд. евро до 207,5 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
27 февруари 2014 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 28 млн. щатски долара 126 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,6 млрд. евро до 357,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 4,8 млрд. евро до 933,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават със 7,5 млрд. евро до 99,3 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 1,7 млрд. евро до 459,4 млрд. евро. На 26 февруари 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 92,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 94 млрд. евро, с едноседмичен матуритет. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 175,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 5,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 6,3 млрд. евро, а 2,8 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,8 млрд. евро (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 29,4 млрд. евро (при 32 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. евро до 229,3 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, придобити по втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 28 февруари 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 175,7 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 38,8 млрд. евро и 14,8 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 8,9 млрд. евро до 187,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 303 158 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 243 828 −313
2.1 Вземания от МВФ 80 725 −4
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 163 102 −308
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 130 1 179
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 005 216
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 005 216
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 664 508 −718
5.1 Основни операции по рефинансиране 94 036 1 167
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 569 694 −2 474
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 776 589
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 74 105 −2 886
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 586 379 537
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 229 302 −53
7.2 Други ценни книжа 357 077 589
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 28 237 0
9 Други активи 237 729 −1 784
Общо активи 2 181 079 −3 769
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 933 847 4 787
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 392 487 −11 292
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 187 393 −8 869
2.2 Депозитно улеснение 29 371 −2 643
2.3 Срочни депозити 175 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 223 220
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 179 68
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 126 112 9 304
5.1 Сектор „Държавно управление“ 99 258 7 529
5.2 Други задължения 26 854 1 775
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 93 494 −527
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 782 1 783
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 939 −1 506
8.1 Депозити, салда и други задължения 4 939 −1 506
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 717 0
10 Други задължения 214 249 −6 647
11 Сметки за преоценка 262 876 0
12 Капитал и резерви 92 395 261
Общо пасиви 2 181 079 −3 769

Данни за контакт за медиите