Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 28. únoru 2014

4. března 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 28. února 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) zvýšil o 0,6 mld. EUR na 207,5 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
27. února 2014 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 28 mil. USD 126 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka (ECB) uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,6 mld. EUR na 357,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 4,8 mld. EUR na 933,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 7,5 mld. EUR na 99,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 1,7 mld. EUR na 459,4 mld. EUR. Ve středu 26. února 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 92,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 94 mld. EUR se splatností jeden týden. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 175,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 5,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 6,3 mld. EUR, zatímco 2,8 mld. EUR z dlouhodobějších refinančních operací bylo splaceno před dobou splatnosti.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,8 mld. EUR (oproti 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 29,4 mld. EUR (oproti 32 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 229,3 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů pořízených v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 28. února 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 175,7 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 38,8 mld. EUR, resp. 14,8 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 8,9 mld. EUR na 187,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 303 158 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 243 828 −313
2.1 Pohledávky za MMF 80 725 −4
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 163 102 −308
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 130 1 179
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 005 216
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 005 216
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 664 508 −718
5.1 Hlavní refinanční operace 94 036 1 167
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 569 694 −2 474
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 776 589
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 2 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 74 105 −2 886
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 586 379 537
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 229 302 −53
7.2 Ostatní cenné papíry 357 077 589
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 28 237 0
9 Ostatní aktiva 237 729 −1 784
Aktiva celkem 2 181 079 −3 769
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 933 847 4 787
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 392 487 −11 292
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 187 393 −8 869
2.2 Vkladová facilita 29 371 −2 643
2.3 Termínované vklady 175 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 223 220
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 179 68
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 126 112 9 304
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 99 258 7 529
5.2 Ostatní závazky 26 854 1 775
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 93 494 −527
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 782 1 783
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 939 −1 506
8.1 Vklady a ostatní závazky 4 939 −1 506
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 717 0
10 Ostatní pasiva 214 249 −6 647
11 Účty přecenění 262 876 0
12 Kapitál a rezervní fondy 92 395 261
Pasiva celkem 2 181 079 −3 769
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média