Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 28 februari 2014

4 mars 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 28 februari 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 207,5 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
27 februari 2014 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 28 miljoner USD 126 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 357,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4,8 miljarder EUR till 933,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 7,5 miljarder EUR till 99,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 1,7 miljarder EUR till 459,4 miljarder EUR. Onsdagen den 26 februari 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 92,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 94 miljarder EUR med en löptid på en vecka. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 175,5 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp och med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 5,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 6,3 miljarder EUR medan långfristiga refinansieringstransaktioner på 2,8 miljarder EUR återbetalades före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,8 miljarder EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 29,4 miljarder EUR (jämfört med 32 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 229,3 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper som förvärvats inom ramen för det andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 28 februari 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 175,7 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 38,8 miljarder EUR respektive 14,8 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 8,9 miljarder EUR till 187,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 303.158 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 243.828 −313
2.1 Fordringar på IMF 80.725 −4
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 163.102 −308
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.130 1.179
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.005 216
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.005 216
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 664.508 −718
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 94.036 1.167
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 569.694 −2.474
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 776 589
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 2 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 74.105 −2.886
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 586.379 537
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 229.302 −53
7.2 Andra värdepapper 357.077 589
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 28.237 0
9 Övriga tillgångar 237.729 −1.784
Summa tillgångar 2.181.079 −3.769
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 933.847 4.787
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 392.487 −11.292
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 187.393 −8.869
2.2 Inlåningsfacilitet 29.371 −2.643
2.3 Inlåning med fast löptid 175.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 223 220
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.179 68
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 126.112 9.304
5.1 Offentliga sektorn 99.258 7.529
5.2 Övriga skulder 26.854 1.775
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 93.494 −527
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.782 1.783
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.939 −1.506
8.1 Inlåning och övriga skulder 4.939 −1.506
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.717 0
10 Övriga skulder 214.249 −6.647
11 Värderegleringskonton 262.876 0
12 Eget kapital 92.395 261
Summa skulder 2.181.079 −3.769

Kontakt för media