Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 28 februari 2014

4 maart 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 28 februari 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,6 miljard naar EUR 207,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
27 februari 2014 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 28 miljoen USD 126 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,6 miljard naar EUR 357,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4,8 miljard naar EUR 933,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 7,5 miljard naar EUR 99,3 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 1,7 miljard naar EUR 459,4 miljard. Op woensdag 26 februari 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 92,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 94 miljard, met een looptijd van één week, verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 175,5 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 5,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 6,3 miljard verrekend, terwijl van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 2,8 miljard werd terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,8 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 29,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 32 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 229,3 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het tweede aankoopprogramma voor gedekte obligaties. In de week die eindigde op 28 februari 2014 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 175,7 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma voor gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 38,8 miljard en EUR 14,8 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 8,9 miljard naar EUR 187,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 303.158 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 243.828 −313
2.1 Vorderingen op het IMF 80.725 −4
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 163.102 −308
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.130 1.179
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.005 216
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.005 216
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 664.508 −718
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 94.036 1.167
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 569.694 −2.474
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 776 589
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 2 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 74.105 −2.886
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 586.379 537
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 229.302 −53
7.2 Overige waardepapieren 357.077 589
8 Overheidsschuld, luidende in euro 28.237 0
9 Overige activa 237.729 −1.784
Totaal activa 2.181.079 −3.769
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 933.847 4.787
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 392.487 −11.292
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 187.393 −8.869
2.2 Depositofaciliteit 29.371 −2.643
2.3 Termijndeposito's 175.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 223 220
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.179 68
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 126.112 9.304
5.1 Overheid 99.258 7.529
5.2 Overige verplichtingen 26.854 1.775
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 93.494 −527
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.782 1.783
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.939 −1.506
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.939 −1.506
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.717 0
10 Overige passiva 214.249 −6.647
11 Herwaarderingsrekeningen 262.876 0
12 Kapitaal en reserves 92.395 261
Totaal passiva 2.181.079 −3.769

Contactpersonen voor de media