Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 28. februārī

2014.4.03.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 28. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 207.5 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2014. gada 27. februāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 28 milj. ASV dolāru 126 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.6 mljrd. euro (līdz 357.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4.8 mljrd. euro (līdz 933.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 7.5 mljrd. euro (līdz 99.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 1.7 mljrd. euro (līdz 459.4 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 26. februārī, galvenajai refinansēšanas operācijai 92.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 94 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 175.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 5.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 6.3 mljrd. euro apmērā, savukārt 2.8 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās piešķirtajiem līdzekļiem tika atmaksāti pirms dzēšanas termiņa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 29.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 32 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 229.3 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanu. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 28. februārī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 175.7 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 38.8 mljrd. euro un 14.8 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 8.9 mljrd. euro (līdz 187.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 303,158 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 243,828 −313
2.1 SVF debitoru parādi 80,725 −4
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 163,102 −308
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24,130 1,179
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,005 216
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,005 216
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 664,508 −718
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 94,036 1,167
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 569,694 −2,474
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 776 589
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 2 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 74,105 −2,886
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 586,379 537
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 229,302 −53
7.2 Pārējie vērtspapīri 357,077 589
8 Valdības parāds euro 28,237 0
9 Pārējie aktīvi 237,729 −1,784
Kopā aktīvi 2,181,079 −3,769
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 933,847 4,787
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 392,487 −11,292
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 187,393 −8,869
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 29,371 −2,643
2.3 Termiņnoguldījumi 175,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 223 220
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,179 68
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 126,112 9,304
5.1 Saistības pret valdību 99,258 7,529
5.2 Pārējās saistības 26,854 1,775
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 93,494 −527
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,782 1,783
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4,939 −1,506
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4,939 −1,506
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,717 0
10 Pārējās saistības 214,249 −6,647
11 Pārvērtēšanas konti 262,876 0
12 Kapitāls un rezerves 92,395 261
Kopā pasīvi 2,181,079 −3,769

Kontaktinformācija presei