SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 17. januar 2014

21. januar 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 17. januar 2014, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro, hvilket skyldtes et køb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 1,9 mia. euro til 207 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I den foregående uge gennemførte Eurosystemet ikke nogen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,2 mia. euro til 354,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 6,8 mia. euro til 934,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 14,6 mia. euro til 72,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 0,1 mia. euro til 457 mia. euro. Onsdag den 15. januar 2014 udløb en primær markedsoperation på 112,5 mia. euro, og en ny på 94,7 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 179 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til samme værdi.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation på 10,1 mia. euro, og en ny på 7,1 mia. euro blev afviklet, mens langfristede markedsoperationer på 2,6 mia. euro blev tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 36,5 mia. euro (mod 59,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 1,9 mia. euro til 234 mia. euro. Faldet skyldtes indfrielsen af værdipapirer erhvervet under det første og det andet program til opkøb af covered bonds samt under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 17. januar 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 177,4 mia. euro, mens værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 41,4 mia. euro og 15,2 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 0,1 mia. euro til 202,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 303.157 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 245.759 1.411
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.588 −59
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 164.171 1.470
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 22.625 125
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.986 −849
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.986 −849
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 672.560 −23.324
5.1 Primære markedsoperationer 94.737 −17.721
5.2 Langfristede markedsoperationer 577.707 −5.618
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 114 83
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 −69
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 73.130 1.018
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 588.743 −2.080
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 234.035 −1.895
7.2 Andre værdipapirer 354.708 −185
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 28.287 0
9 Andre aktiver 242.613 1.049
Aktiver i alt 2.197.860 −22.649
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 934.942 −6.789
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 417.998 −23.261
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 202.449 122
2.2 Indlånsfacilitet 36.489 −23.264
2.3 Indskud med fast løbetid 179.000 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 60 −119
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.999 −4.716
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 98.323 16.547
5.1 Offentlig forvaltning og service 72.505 14.596
5.2 Andre forpligtelser 25.818 1.951
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 106.134 −4.351
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.700 −750
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.926 413
8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.926 413
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.717 0
10 Andre forpligtelser 221.647 363
11 Revalueringskonti 262.876 0
12 Kapital og reserver 90.598 −105
Passiver i alt 2.197.860 −22.649