Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 17 januari 2014

21 januari 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 17 januari 2014 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) ett köp av guldmynt.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 1,9 miljarder EUR till 207 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under förra veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 354,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 6,8 miljarder EUR till 934,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 14,6 miljarder EUR till 72,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 457 miljarder EUR. Onsdagen den 15 januari 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 112,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 94,7 miljarder EUR med en löptid på en vecka. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 179 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp och med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 10,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 7,1 miljarder EUR medan långfristiga refinansieringstransaktioner på 2,6 miljarder EUR återbetalades före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 36,5 miljarder EUR (jämfört med 59,8 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 1,9 miljarder EUR till 234 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper förvärvade inom ramen för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer och programmet för värdepappersmarknaderna. Under den vecka som slutade den 17 januari 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 177,4 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 41,4 miljarder EUR respektive 15,2 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 0,1 miljard EUR till 202,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 303.157 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 245.759 1.411
2.1 Fordringar på IMF 81.588 −59
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 164.171 1.470
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 22.625 125
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.986 −849
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.986 −849
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 672.560 −23.324
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 94.737 −17.721
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 577.707 −5.618
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 114 83
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 −69
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 73.130 1.018
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 588.743 −2.080
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 234.035 −1.895
7.2 Andra värdepapper 354.708 −185
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 28.287 0
9 Övriga tillgångar 242.613 1.049
Summa tillgångar 2.197.860 −22.649
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 934.942 −6.789
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 417.998 −23.261
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 202.449 122
2.2 Inlåningsfacilitet 36.489 −23.264
2.3 Inlåning med fast löptid 179.000 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 60 −119
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.999 −4.716
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 98.323 16.547
5.1 Offentliga sektorn 72.505 14.596
5.2 Övriga skulder 25.818 1.951
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 106.134 −4.351
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.700 −750
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.926 413
8.1 Inlåning och övriga skulder 5.926 413
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.717 0
10 Övriga skulder 221.647 363
11 Värderegleringskonton 262.876 0
12 Eget kapital 90.598 −105
Summa skulder 2.197.860 −22.649

Kontakt för media