Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 17. januarja 2014

21. januar 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 17. januarja 2014 se je stanja zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR zaradi nakupa zlatih kovancev.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 1,9 milijarde EUR na 207 milijard EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija), ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,2 milijarde EUR na 354,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 6,8 milijarde EUR na 934,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 14,6 milijarde EUR na 72,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 0,1 milijarde EUR na 457 milijard EUR. V sredo, 15. januarja 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 112,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 94,7 milijarde EUR z zapadlostjo en teden. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 179 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

V tem tednu je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 10,1 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 7,1 milijarde EUR, medtem ko je bilo 2,6 milijarde EUR iz operacij dolgoročnejšega refinanciranja odplačano pred zapadlostjo.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 36,5 milijarde EUR (v primerjavi z 59,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 1,9 milijarde EUR na 234 milijard EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega in drugega programa nakupa kritih obveznic ter v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 17. januarja 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 177,4 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 41,4 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 15,2 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 0,1 milijarde EUR na 202,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 303.157 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 245.759 1.411
2.1 Terjatve do MDS 81.588 −59
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 164.171 1.470
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 22.625 125
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.986 −849
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.986 −849
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 672.560 −23.324
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 94.737 −17.721
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 577.707 −5.618
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 114 83
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 −69
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 73.130 1.018
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 588.743 −2.080
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 234.035 −1.895
7.2 Drugi vrednostni papirji 354.708 −185
8 Dolg širše države v EUR 28.287 0
9 Druga sredstva 242.613 1.049
Skupaj sredstva 2.197.860 −22.649
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 934.942 −6.789
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 417.998 −23.261
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 202.449 122
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 36.489 −23.264
2.3 Vezane vloge 179.000 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 60 −119
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.999 −4.716
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 98.323 16.547
5.1 Širša država 72.505 14.596
5.2 Druge obveznosti 25.818 1.951
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 106.134 −4.351
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.700 −750
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.926 413
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.926 413
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.717 0
10 Druge obveznosti 221.647 363
11 Računi prevrednotenja 262.876 0
12 Kapital in rezerve 90.598 −105
Skupaj obveznosti 2.197.860 −22.649