Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 17. janvārī

2014.21.01.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 17. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) palielinājās par 1 milj. euro, veicot zelta monētu pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 1.9 mljrd. euro (līdz 207 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 354.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.8 mljrd. euro (līdz 934.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 14.6 mljrd. euro (līdz 72.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 457 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 15. janvārī, galvenajai refinansēšanas operācijai 112.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 94.7 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 179 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 10.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 7.1 mljrd. euro apmērā, savukārt 2.6 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās piešķirtajiem līdzekļiem tika atmaksāti pirms dzēšanas termiņa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 36.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 59.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.9 mljrd. euro (līdz 234 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās, pienākot pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas", kā arī "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanas termiņam. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 17. janvārī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 177.4 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 41.4 mljrd. euro un 15.2 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 202.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 303,157 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 245,759 1,411
2.1 SVF debitoru parādi 81,588 −59
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 164,171 1,470
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22,625 125
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,986 −849
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,986 −849
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 672,560 −23,324
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 94,737 −17,721
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 577,707 −5,618
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 114 83
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 −69
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 73,130 1,018
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 588,743 −2,080
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 234,035 −1,895
7.2 Pārējie vērtspapīri 354,708 −185
8 Valdības parāds euro 28,287 0
9 Pārējie aktīvi 242,613 1,049
Kopā aktīvi 2,197,860 −22,649
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 934,942 −6,789
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 417,998 −23,261
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 202,449 122
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 36,489 −23,264
2.3 Termiņnoguldījumi 179,000 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 60 −119
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,999 −4,716
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 98,323 16,547
5.1 Saistības pret valdību 72,505 14,596
5.2 Pārējās saistības 25,818 1,951
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 106,134 −4,351
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,700 −750
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5,926 413
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5,926 413
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,717 0
10 Pārējās saistības 221,647 363
11 Pārvērtēšanas konti 262,876 0
12 Kapitāls un rezerves 90,598 −105
Kopā pasīvi 2,197,860 −22,649