Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 17 януари 2014 г.

21 януари 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 17 януари 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) отбелязва увеличение с 1 млн. евро поради покупка на златни монети.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 1,9 млрд. евро до 207 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,2 млрд. евро до 354,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 6,8 млрд. евро до 934,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 14,6 млрд. евро до 72,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,1 млрд. евро до 457 млрд. евро. На 15 януари 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 112,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 94,7 млрд. евро, с едноседмичен матуритет. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 179 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 10,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 7,1 млрд. евро, а 2,6 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 36,5 млрд. евро (при 59,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 1,9 млрд. евро до 234 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, придобити по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации, както и по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 17 януари 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 177,4 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 41,4 млрд. евро и 15,2 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 0,1 млрд. евро до 202,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 303 157 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 245 759 1 411
2.1 Вземания от МВФ 81 588 −59
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 164 171 1 470
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 22 625 125
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 986 −849
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 986 −849
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 672 560 −23 324
5.1 Основни операции по рефинансиране 94 737 −17 721
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 577 707 −5 618
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 114 83
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 −69
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 73 130 1 018
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 588 743 −2 080
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 234 035 −1 895
7.2 Други ценни книжа 354 708 −185
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 28 287 0
9 Други активи 242 613 1 049
Общо активи 2 197 860 −22 649
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 934 942 −6 789
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 417 998 −23 261
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 202 449 122
2.2 Депозитно улеснение 36 489 −23 264
2.3 Срочни депозити 179 000 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 60 −119
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 999 −4 716
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 98 323 16 547
5.1 Сектор „Държавно управление“ 72 505 14 596
5.2 Други задължения 25 818 1 951
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 106 134 −4 351
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 700 −750
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 926 413
8.1 Депозити, салда и други задължения 5 926 413
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 717 0
10 Други задължения 221 647 363
11 Сметки за преоценка 262 876 0
12 Капитал и резерви 90 598 −105
Общо пасиви 2 197 860 −22 649