Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 17. januáru 2014

21. januára 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 17. januára 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku nákupu zlatých mincí zvýšil o 1 mil. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 1,9 mld. EUR na 207 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,2 mld. EUR na 354,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 6,8 mld. EUR na 934,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 14,6 mld. EUR na 72,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 0,1 mld. EUR na 457 mld. EUR. V stredu 15. januára 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 112,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 94,7 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 179 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 10,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 7,1 mld. EUR, zatiaľ čo z predchádzajúcich dlhodobejších refinančných operácií bolo predčasne splatených 2,6 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 36,5 mld. EUR (v porovnaní s 59,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku splatenia cenných papierov nadobudnutých v rámci prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov a programu pre trhy s cennými papiermi znížil o 1,9 mld. EUR na 234 mld. EUR. V týždni končiacom sa 17. januára 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 177,4 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 41,4 mld. EUR a 15,2 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 0,1 mld. EUR na 202,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 303 157 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 245 759 1 411
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 588 −59
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 164 171 1 470
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 22 625 125
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 986 −849
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 986 −849
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 672 560 −23 324
5.1 Hlavné refinančné operácie 94 737 −17 721
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 577 707 −5 618
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 114 83
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 −69
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 73 130 1 018
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 588 743 −2 080
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 234 035 −1 895
7.2 Ostatné cenné papiere 354 708 −185
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 28 287 0
9 Ostatné aktíva 242 613 1 049
Aktíva spolu 2 197 860 −22 649
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 934 942 −6 789
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 417 998 −23 261
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 202 449 122
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 36 489 −23 264
2.3 Termínované vklady 179 000 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 60 −119
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 999 −4 716
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 98 323 16 547
5.1 Verejná správa 72 505 14 596
5.2 Ostatné záväzky 25 818 1 951
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 106 134 −4 351
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 700 −750
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 926 413
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 926 413
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 52 717 0
10 Ostatné pasíva 221 647 363
11 Účty precenenia 262 876 0
12 Základné imanie a rezervy 90 598 −105
Pasíva spolu 2 197 860 −22 649