Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 17 januari 2014

21 januari 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 17 januari 2014 steeg de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) met EUR 1 miljoen ten gevolge van een aankoop van gouden munten.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 1,9 miljard naar EUR 207 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week werden door het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,2 miljard naar EUR 354,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 6,8 miljard naar EUR 934,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 14,6 miljard naar EUR 72,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 457 miljard. Op woensdag 15 januari 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 112,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 94,7 miljard, met een looptijd van één week, verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 179 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 10,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 7,1 miljard verrekend, terwijl van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 2,6 miljard werd terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 36,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 59,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 1,9 miljard naar EUR 234 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het eerste en het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties en van het Programma voor de effectenmarkten. In de week die eindigde op 17 januari 2014 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve EUR 177,4 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 41,4 miljard en EUR 15,2 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 0,1 miljard naar EUR 202,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 303.157 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 245.759 1.411
2.1 Vorderingen op het IMF 81.588 −59
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 164.171 1.470
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 22.625 125
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.986 −849
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.986 −849
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 672.560 −23.324
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 94.737 −17.721
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 577.707 −5.618
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 114 83
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 −69
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 73.130 1.018
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 588.743 −2.080
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 234.035 −1.895
7.2 Overige waardepapieren 354.708 −185
8 Overheidsschuld, luidende in euro 28.287 0
9 Overige activa 242.613 1.049
Totaal activa 2.197.860 −22.649
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 934.942 −6.789
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 417.998 −23.261
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 202.449 122
2.2 Depositofaciliteit 36.489 −23.264
2.3 Termijndeposito's 179.000 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 60 −119
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.999 −4.716
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 98.323 16.547
5.1 Overheid 72.505 14.596
5.2 Overige verplichtingen 25.818 1.951
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 106.134 −4.351
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.700 −750
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.926 413
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.926 413
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.717 0
10 Overige passiva 221.647 363
11 Herwaarderingsrekeningen 262.876 0
12 Kapitaal en reserves 90.598 −105
Totaal passiva 2.197.860 −22.649