Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 17 stycznia 2014 r.

21 stycznia 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 17 stycznia 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zwiększył się o 1 mln EUR w wyniku zakupu złotych monet.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 1,9 mld EUR do poziomu 207 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność związanych z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,2 mld EUR do poziomu 354,7 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 6,8 mld EUR do poziomu 934,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 14,6 mld EUR do poziomu 72,5 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 0,1 mld EUR do poziomu 457 mld EUR. W środę 15 stycznia 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 112,5 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 94,7 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 179 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 10,1 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 7,1 mld EUR, zaś z kwoty przyznanej wcześniej w dłuższych operacjach refinansujących spłacono przed terminem zapadalności 2,6 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 36,5 mld EUR (wobec 59,8 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 1,9 mld EUR do poziomu 234 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych oraz programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 17 stycznia 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 177,4 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 41,4 mld EUR i 15,2 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 0,1 mld EUR do poziomu 202,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 303.157 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 245.759 1.411
2.1 Należności od MFW 81.588 −59
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 164.171 1.470
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 22.625 125
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.986 −849
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.986 −849
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 672.560 −23.324
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 94.737 −17.721
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 577.707 −5.618
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 114 83
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 −69
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 73.130 1.018
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 588.743 −2.080
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 234.035 −1.895
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 354.708 −185
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 28.287 0
9 Pozostałe aktywa 242.613 1.049
Aktywa razem 2.197.860 −22.649
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 934.942 −6.789
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 417.998 −23.261
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 202.449 122
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 36.489 −23.264
2.3 Depozyty terminowe 179.000 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 60 −119
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.999 −4.716
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 98.323 16.547
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 72.505 14.596
5.2 Pozostałe zobowiązania 25.818 1.951
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 106.134 −4.351
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.700 −750
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.926 413
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.926 413
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.717 0
10 Pozostałe pasywa 221.647 363
11 Różnice z wyceny 262.876 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 90.598 −105
Pasywa razem 2.197.860 −22.649