Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 17. lednu 2014

21. ledna 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 17. ledna 2014 se zvýšil objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR v důsledku nákupu zlatých mincí.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 1,9 mld. EUR na 207 mld. EUR.

V souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém v minulém týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,2 mld. EUR na 354,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) klesla o 6,8 mld. EUR na 934,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 14,6 mld. EUR na 72,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 457 mld. EUR. Ve středu 15. ledna 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 112,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 94,7 mld. EUR se splatností jeden týden. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 179 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 10,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 7,1 mld. EUR, zatímco 2,6 mld. EUR z dlouhodobějších refinančních operací bylo splaceno před dobou splatnosti.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 36,5 mld. EUR (oproti 59,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 1,9 mld. EUR na 234 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů nabytých v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů, jakož i v rámci programu pro trhy s cennými papíry. V týdnu končícím 17. ledna 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 177,4 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 41,4 mld. EUR, resp. 15,2 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 0,1 mld. EUR na 202,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 303 157 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 245 759 1 411
2.1 Pohledávky za MMF 81 588 −59
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 164 171 1 470
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 22 625 125
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 986 −849
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 986 −849
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 672 560 −23 324
5.1 Hlavní refinanční operace 94 737 −17 721
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 577 707 −5 618
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 114 83
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 −69
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 73 130 1 018
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 588 743 −2 080
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 234 035 −1 895
7.2 Ostatní cenné papíry 354 708 −185
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 28 287 0
9 Ostatní aktiva 242 613 1 049
Aktiva celkem 2 197 860 −22 649
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 934 942 −6 789
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 417 998 −23 261
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 202 449 122
2.2 Vkladová facilita 36 489 −23 264
2.3 Termínované vklady 179 000 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 60 −119
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 999 −4 716
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 98 323 16 547
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 72 505 14 596
5.2 Ostatní závazky 25 818 1 951
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 106 134 −4 351
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 700 −750
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 926 413
8.1 Vklady a ostatní závazky 5 926 413
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 717 0
10 Ostatní pasiva 221 647 363
11 Účty přecenění 262 876 0
12 Kapitál a rezervní fondy 90 598 −105
Pasiva celkem 2 197 860 −22 649