Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 9. marts 2012

13. marts 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 9. marts 2012, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 4 mio. euro, hvilket skyldtes en centralbank i Eurosystemets køb af guld.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,2 mia. euro til 249,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
8. marts 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 3,5 mia. USD 1,6 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,5 mia. euro til 348,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) forblev stort set uændret på 870,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 1,1 mia. euro til 134,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 10,6 mia. euro til 83,5 mia. euro. Tirsdag den 6. marts 2012 udløb en primær markedsoperation på 29,5 mia. euro, og en ny på 17,5 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 219,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til samme værdi.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,6 mia. euro (sammenlignet med 0,8 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 798 mia. euro (sammenlignet med 820,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 1,1 mia. euro til 283 mia. euro. Dette fald skyldtes indfrielse af værdipapirer under Securities Markets Programme, som mere end opvejede ugens opkøb under både Securities Markets Programme og det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 9. marts 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 217,8 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 57,2 mia. euro og 8 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 6,5 mia. euro til 97,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 423.449 4
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 246.978 −3
2.1 Tilgodehavender hos IMF 86.862 19
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 160.117 −22
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 70.367 −1.744
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.363 −2.906
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.363 −2.906
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.118.273 −12.079
5.1 Primære markedsoperationer 17.541 −11.928
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.100.076 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 632 −151
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 23 −1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 57.880 −1.381
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 631.122 −591
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 283.011 −1.070
7.2 Andre værdipapirer 348.112 479
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 31.176 0
9 Andre aktiver 406.174 1.324
Aktiver i alt 3.005.782 −17.377
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 870.605 49
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.132.702 −16.162
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 97.943 6.541
2.2 Indlånsfacilitet 797.953 −22.866
2.3 Indskud med fast løbetid 219.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 17.305 163
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 7.355 −13
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 145.954 −1.192
5.1 Offentlig forvaltning og service 134.300 −1.074
5.2 Andre forpligtelser 11.654 −118
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 92.293 1.403
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.910 −502
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.800 −61
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.800 −61
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.942 0
10 Andre forpligtelser 212.191 −909
11 Revalueringskonti 394.029 0
12 Kapital og reserver 83.000 10
Passiver i alt 3.005.782 −17.377

Medie- og pressehenvendelser