Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 9. marcu 2012

13. marca 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 9. marca 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 4 mil. EUR v dôsledku nákupu zlata jednou z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 1,2 mld. EUR na 249,7 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
8. marca 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 3,5 mld. USD 1,6 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,5 mld. EUR na 348,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa takmer nezmenila a predstavuje 870,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 1,1 mld. EUR na 134,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 10,6 mld. EUR na 83,5 mld. EUR. V utorok 6. marca 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 29,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 17,5 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj  termínované vklady vo výške 219,5 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,6 mld. EUR (v porovnaní s 0,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 798 mld. EUR (v porovnaní s 820,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa znížil o 1,1 mld. EUR na 283 mld. EUR v dôsledku splatenia cenných papierov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi, ktorých hodnota prevýšila hodnotu nákupov vyrovnaných počas týždňa v rámci programu pre trhy s cennými papiermi i druhého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 9. marca 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 217,8 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 57,2 mld. EUR a 8 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 6,5 mld. EUR na 97,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 423 449 4
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 246 978 −3
2.1 Pohľadávky voči MMF 86 862 19
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 160 117 −22
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 70 367 −1 744
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 363 −2 906
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 20 363 −2 906
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 118 273 −12 079
5.1 Hlavné refinančné operácie 17 541 −11 928
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 100 076 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 632 −151
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 23 −1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 57 880 −1 381
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 631 122 −591
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 283 011 −1 070
7.2 Ostatné cenné papiere 348 112 479
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 31 176 0
9 Ostatné aktíva 406 174 1 324
Úhrn aktív 3 005 782 −17 377
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 870 605 49
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 132 702 −16 162
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 97 943 6 541
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 797 953 −22 866
2.3 Termínované vklady 219 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 17 305 163
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 7 355 −13
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 145 954 −1 192
5.1 Verejná správa 134 300 −1 074
5.2 Ostatné záväzky 11 654 −118
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 92 293 1 403
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 910 −502
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 800 −61
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 800 −61
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 55 942 0
10 Ostatné pasíva 212 191 −909
11 Účty precenenia 394 029 0
12 Kapitál a rezervy 83 000 10
Úhrn pasív 3 005 782 −17 377