Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 9. marca 2012

13. marec 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 9. marca 2012, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 4 milijone EUR, kar je posledica nakupa zlata s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 1,2 milijarde EUR na 249,7 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
8. marec 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 3,5 mrd USD 1,6 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,5 milijarde EUR na 348,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) je ostala skoraj nespremenjena na ravni 870,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 1,1 milijarde EUR na 134,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 10,6 milijarde EUR na 83,5 milijarde EUR. V torek, 6. marca 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 29,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 17,5 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 219,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,6 milijarde EUR (v primerjavi z 0,8 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 798 milijard EUR (v primerjavi z 820,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 1,1 milijarde EUR na 283 milijard EUR. Do tega zmanjšanja je prišlo zaradi zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev, kar so več kot odtehtali nakupi, poravnani tekom tedna v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev kot tudi drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 9. marca 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 217,8 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupov kritih obveznic je znašala 57,2 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 8 milijard EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 6,5 milijarde EUR na 97,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 423.449 4
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 246.978 −3
2.1 Terjatve do MDS 86.862 19
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 160.117 −22
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 70.367 −1.744
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.363 −2.906
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.363 −2.906
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.118.273 −12.079
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 17.541 −11.928
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.100.076 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 632 −151
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 23 −1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 57.880 −1.381
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 631.122 −591
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 283.011 −1.070
7.2 Drugi vrednostni papirji 348.112 479
8 Dolg širše države v EUR 31.176 0
9 Druga sredstva 406.174 1.324
Skupaj sredstva 3.005.782 −17.377
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 870.605 49
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.132.702 −16.162
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 97.943 6.541
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 797.953 −22.866
2.3 Vezane vloge 219.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 17.305 163
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 7.355 −13
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 145.954 −1.192
5.1 Širša država 134.300 −1.074
5.2 Druge obveznosti 11.654 −118
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 92.293 1.403
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.910 −502
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.800 −61
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.800 −61
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 55.942 0
10 Druge obveznosti 212.191 −909
11 Računi prevrednotenja 394.029 0
12 Kapital in rezerve 83.000 10
Skupaj obveznosti 3.005.782 −17.377

Stiki za medije