Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 9 mars 2012

13 mars 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 9 mars 2012 motsvarade ökningen på 4 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) ett köp av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1,2 miljarder EUR till 249,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
8 mars 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 3,5 miljarder USD 1,6 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 348,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) var nästan oförändrat på 870,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 1,1 miljarder EUR till 134,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 10,6 miljarder EUR till 83,5 miljarder EUR. Onsdagen den 6 mars 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 29,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 17,5 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 219,5 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp och med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,6 miljarder EUR (jämfört med 0,8 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 798 miljarder EUR (jämfört med 820,8 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 1,1 miljard EUR till 283 miljarder EUR. Denna minskning berodde på inlösen av värdepapper inom värdepappersprogrammet, som mer än uppvägde avvecklingen av värdepapper som förvärvades under veckan inom både värdepappersprogrammet och det andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 9 mars 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 217,8 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 57,2 miljarder EUR respektive 8 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 6,5 miljarder EUR till 97,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 423.449 4
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 246.978 −3
2.1 Fordringar på IMF 86.862 19
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 160.117 −22
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 70.367 −1.744
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.363 −2.906
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.363 −2.906
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.118.273 −12.079
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 17.541 −11.928
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.100.076 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 632 −151
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 23 −1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 57.880 −1.381
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 631.122 −591
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 283.011 −1.070
7.2 Andra värdepapper 348.112 479
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 31.176 0
9 Övriga tillgångar 406.174 1.324
Summa tillgångar 3.005.782 −17.377
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 870.605 49
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.132.702 −16.162
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 97.943 6.541
2.2 Inlåningsfacilitet 797.953 −22.866
2.3 Inlåning med fast löptid 219.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 17.305 163
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 7.355 −13
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 145.954 −1.192
5.1 Offentliga sektorn 134.300 −1.074
5.2 Övriga skulder 11.654 −118
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 92.293 1.403
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.910 −502
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.800 −61
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.800 −61
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.942 0
10 Övriga skulder 212.191 −909
11 Värderegleringskonton 394.029 0
12 Eget kapital 83.000 10
Summa skulder 3.005.782 −17.377

Kontakt för media