Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 9 maart 2012

13 maart 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 9 maart 2012 was de stijging van EUR 4 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de aankoop van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,2 miljard naar EUR 249,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
8 maart 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 3,5 miljard USD 1,6 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,5 miljard naar EUR 348,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) bleef vrijwel onveranderd op EUR 870,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 1,1 miljard naar EUR 134,3 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 10,6 miljard naar EUR 83,5 miljard. Op dinsdag 6 maart 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 29,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 17,5 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 219,5 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,6 miljard (vergeleken met EUR 0,8 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 798 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 820,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 1,1 miljard naar EUR 283 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”), die de aankopen die gedurende de week verrekend waren in het kader van zowel het Programma voor de effectenmarkten als het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties ruimschoots compenseerde. In de week die eindigde op 9 maart 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve in totaal EUR 217,8 miljard en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 57,2 miljard en EUR 8 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 6,5 miljard naar EUR 97,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 423.449 4
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 246.978 −3
2.1 Vorderingen op het IMF 86.862 19
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 160.117 −22
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 70.367 −1.744
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.363 −2.906
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.363 −2.906
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.118.273 −12.079
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 17.541 −11.928
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.100.076 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 632 −151
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 23 −1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 57.880 −1.381
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 631.122 −591
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 283.011 −1.070
7.2 Overige waardepapieren 348.112 479
8 Overheidsschuld, luidende in euro 31.176 0
9 Overige activa 406.174 1.324
Totaal activa 3.005.782 −17.377
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 870.605 49
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.132.702 −16.162
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 97.943 6.541
2.2 Depositofaciliteit 797.953 −22.866
2.3 Termijndeposito's 219.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 17.305 163
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 7.355 −13
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 145.954 −1.192
5.1 Overheid 134.300 −1.074
5.2 Overige verplichtingen 11.654 −118
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 92.293 1.403
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.910 −502
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.800 −61
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.800 −61
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.942 0
10 Overige passiva 212.191 −909
11 Herwaarderingsrekeningen 394.029 0
12 Kapitaal en reserves 83.000 10
Totaal passiva 3.005.782 −17.377

Contactpersonen voor de media