Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 9. martā

2012.13.03.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 9. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 4 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 249.7 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 8. marts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 3.5 mljrd. ASV dolāru 1.6 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 348.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (870.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.1 mljrd. euro (līdz 134.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 10.6 mljrd. euro (līdz 83.5 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 6. martā, galvenajai refinansēšanas operācijai 29.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 17.5 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 219.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.8 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 798 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 820.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.1 mljrd. euro (līdz 283 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros dzēstajiem vērtspapīriem, kas ar uzviju kompensēja nedēļas laikā veiktos pirkumus gan "Vērtspapīru tirgu programmas", gan otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 9. martā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 217.8 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 57.2 mljrd. euro un 8 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 6.5 mljrd. euro (līdz 97.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 423,449 4
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 246,978 −3
2.1 SVF debitoru parādi 86,862 19
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 160,117 −22
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 70,367 −1,744
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,363 −2,906
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,363 −2,906
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,118,273 −12,079
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 17,541 −11,928
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,100,076 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 632 −151
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 23 −1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 57,880 −1,381
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 631,122 −591
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 283,011 −1,070
7.2 Pārējie vērtspapīri 348,112 479
8 Valdības parāds euro 31,176 0
9 Pārējie aktīvi 406,174 1,324
Kopā aktīvi 3,005,782 −17,377
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 870,605 49
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,132,702 −16,162
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 97,943 6,541
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 797,953 −22,866
2.3 Termiņnoguldījumi 219,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 17,305 163
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 7,355 −13
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 145,954 −1,192
5.1 Saistības pret valdību 134,300 −1,074
5.2 Pārējās saistības 11,654 −118
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 92,293 1,403
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,910 −502
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,800 −61
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,800 −61
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55,942 0
10 Pārējās saistības 212,191 −909
11 Pārvērtēšanas konti 394,029 0
12 Kapitāls un rezerves 83,000 10
Kopā pasīvi 3,005,782 −17,377

Kontaktinformācija presei