Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 9 март 2012 г.

13 март 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 4 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 9 март 2012 г., отразява покупката на злато от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 1,2 млрд. евро до 249,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
8 март 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 3,5 млрд. щатски долара 1,6 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,5 млрд. евро до 348,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) остават практически без промяна – 870,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 1,1 млрд. евро до 134,3 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 10,6 млрд. евро до 83,5 млрд. евро. На 6 март 2012 г., вторник, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 29,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 17,5 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 219,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,6 млрд. евро (при 0,8 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 798 млрд. евро (при 820,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 1,1 млрд. евро до 283 млрд. евро. Намалението се дължи на изплащането на ценни книжа по програмата за пазарите на ценни книжа, което компенсира с излишък заплатените през седмицата покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 9 март 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 217,8 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 57,2 млрд. евро и 8 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 6,5 млрд. евро до 97,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 423 449 4
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 246 978 −3
2.1 Вземания от МВФ 86 862 19
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 160 117 −22
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 70 367 −1 744
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 363 −2 906
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 363 −2 906
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 118 273 −12 079
5.1 Основни операции по рефинансиране 17 541 −11 928
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 100 076 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 632 −151
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 23 −1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 57 880 −1 381
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 631 122 −591
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 283 011 −1 070
7.2 Други ценни книжа 348 112 479
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 31 176 0
9 Други активи 406 174 1 324
Общо активи 3 005 782 −17 377
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 870 605 49
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 132 702 −16 162
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 97 943 6 541
2.2 Депозитно улеснение 797 953 −22 866
2.3 Срочни депозити 219 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 17 305 163
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 7 355 −13
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 145 954 −1 192
5.1 Сектор „Държавно управление“ 134 300 −1 074
5.2 Други задължения 11 654 −118
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 92 293 1 403
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 910 −502
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 800 −61
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 800 −61
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 942 0
10 Други задължения 212 191 −909
11 Сметки за преоценка 394 029 0
12 Капитал и резерви 83 000 10
Общо пасиви 3 005 782 −17 377

Данни за контакт за медиите