Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 9. märts 2012

13. märts 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

9. märtsil 2012 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 4 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullaost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 1,2 miljardi euro võrra 249,7 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
8. märts 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 3,5 miljardit USA dollarit 1,6 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,5 miljardi euro võrra 348,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) püsis praktiliselt muutumatuna 870,6 miljardi euro tasemel. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 1,1 miljardi euro võrra 134,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 10,6 miljardi euro võrra 83,5 miljardi euroni. Teisipäeval, 6. märtsil 2012 möödus 29,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 17,5 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 219,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,8 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 798 miljardi euro ulatuses (võrreldes 820,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 1,1 miljardi euro võrra 283 miljardi euroni. Selle tingis väärtpaberite lunastamine väärtpaberituruprogrammi raames, mis tasakaalustas täielikult nädala jooksul arveldatud ostud nii väärtpaberituruprogrammi kui ka tagatud võlakirjade teise ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 9. märtsil 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 217,8 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 57,2 miljardi ja 8 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 6,5 miljardi euro võrra 97,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 423 449 4
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 246 978 −3
2.1 Nõuded RVFle 86 862 19
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 160 117 −22
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 70 367 −1 744
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 363 −2 906
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 363 −2 906
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 118 273 −12 079
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 17 541 −11 928
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 100 076 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 632 −151
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 23 −1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 57 880 −1 381
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 631 122 −591
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 283 011 −1 070
7.2 Muud väärtpaberid 348 112 479
8 Valitsussektori võlg eurodes 31 176 0
9 Muud varad 406 174 1 324
Varad kokku 3 005 782 −17 377
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 870 605 49
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 132 702 −16 162
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 97 943 6 541
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 797 953 −22 866
2.3 Tähtajalised hoiused 219 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 17 305 163
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 7 355 −13
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 145 954 −1 192
5.1 Valitsussektor 134 300 −1 074
5.2 Muud kohustused 11 654 −118
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 92 293 1 403
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 910 −502
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 800 −61
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 800 −61
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 942 0
10 Muud kohustused 212 191 −909
11 Ümberhindluskontod 394 029 0
12 Kapital ja reservid 83 000 10
Kohustused kokku 3 005 782 −17 377

Kontaktandmed