Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 9. březnu 2012

13. března 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 9. března 2012 odpovídal nárůst objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 4 mil. EUR nákupu zlata jednou z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 1,2 mld. EUR na 249,7 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
8. března 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 3,5 mld. USD 1,6 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,5 mld. EUR na 348,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) zůstala prakticky beze změny na úrovni 870,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 1,1 mld. EUR na 134,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 10,6 mld. EUR na 83,5 mld. EUR. V úterý 6. března 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 29,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 17,5 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 219,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,6 mld. EUR (oproti 0,8 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 798 mld. EUR (oproti 820,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) klesl o 1,1 mld. EUR na 283 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů v rámci programu pro trhy s cennými papíry, což více než vykompenzovalo nákupy vypořádané během sledovaného týdne v rámci programu pro trhy s cennými papíry i druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 9. března 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 217,8 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 57,2 mld. EUR, resp. 8 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 6,5 mld. EUR na 97,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 423 449 4
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 246 978 −3
2.1 Pohledávky za MMF 86 862 19
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 160 117 −22
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 70 367 −1 744
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 363 −2 906
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 363 −2 906
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 118 273 −12 079
5.1 Hlavní refinanční operace 17 541 −11 928
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 100 076 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 632 −151
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 23 −1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 57 880 −1 381
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 631 122 −591
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 283 011 −1 070
7.2 Ostatní cenné papíry 348 112 479
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 31 176 0
9 Ostatní aktiva 406 174 1 324
Aktiva celkem 3 005 782 −17 377
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 870 605 49
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 132 702 −16 162
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 97 943 6 541
2.2 Vkladová facilita 797 953 −22 866
2.3 Termínované vklady 219 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 17 305 163
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 7 355 −13
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 145 954 −1 192
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 134 300 −1 074
5.2 Ostatní závazky 11 654 −118
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 92 293 1 403
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 910 −502
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 800 −61
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 800 −61
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 942 0
10 Ostatní pasiva 212 191 −909
11 Účty přecenění 394 029 0
12 Kapitál a rezervní fondy 83 000 10
Pasiva celkem 3 005 782 −17 377