Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 9 marca 2012 r.

13 marca 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 9 marca 2012 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 4 mln EUR wynikał z nabycia złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1,2 mld EUR do poziomu 249,7 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje płynnościowe w USD
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
8 marca 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 3,5 mld USD 1,6 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,5 mld EUR do poziomu 348,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) pozostał na praktycznie niezmienionym poziomie 870,6 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 1,1 mld EUR do poziomu 134,3 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 10,6 mld EUR do poziomu 83,5 mld EUR. We wtorek 6 marca 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 29,5 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 17,5 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 219,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,6 mld EUR (wobec 0,8 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 798 mld EUR (wobec 820,8 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 1,1 mld EUR do poziomu 283 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych, który z nadwyżką skompensował rozliczone w tym tygodniu zakupy w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 9 marca 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 217,8 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 57,2 mld i 8 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 6,5 mld EUR do poziomu 97,9 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 423.449 4
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 246.978 −3
2.1 Należności od MFW 86.862 19
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 160.117 −22
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 70.367 −1.744
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.363 −2.906
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.363 −2.906
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.118.273 −12.079
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 17.541 −11.928
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.100.076 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 632 −151
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 23 −1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 57.880 −1.381
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 631.122 −591
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 283.011 −1.070
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 348.112 479
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 31.176 0
9 Pozostałe aktywa 406.174 1.324
Aktywa razem 3.005.782 −17.377
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 870.605 49
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.132.702 −16.162
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 97.943 6.541
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 797.953 −22.866
2.3 Depozyty terminowe 219.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 17.305 163
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 7.355 −13
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 145.954 −1.192
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 134.300 −1.074
5.2 Pozostałe zobowiązania 11.654 −118
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 92.293 1.403
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.910 −502
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.800 −61
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.800 −61
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.942 0
10 Pozostałe pasywa 212.191 −909
11 Różnice z wyceny 394.029 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 83.000 10
Pasywa razem 3.005.782 −17.377

Kontakt z mediami