Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 19. avgusta 2011

23. avgust 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 19. avgusta 2011, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 2,0 milijona EUR, kar je posledica nakupa zlata s strani ene centralne banke Eurosistema ter trgovanja z zlatimi kovanci s strani druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter transakcije povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih povečalo za 0,1 milijarde EUR na 177,6 milijarde EUR. Potem ko je ECB v sporočilu za javnost 29. junija 2011 objavila, da bo podaljšala operacije povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih, je bila 18. avgusta 2011 poravnava 7-dnevna operacija v višini 0,5 milijarde USD. To operacijo je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalni liniji), ki jih je Evropska centralna banka (ECB) vzpostavila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,6 milijarde EUR na 334,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 3,6 milijarde EUR na 854,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 1,8 milijarde EUR na 51,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 57,1 milijarde EUR na 336,2 milijarde EUR. V sredo, 17. avgusta 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 157,1 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 147,7 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 74,0 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 96,0 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 105,9 milijarde EUR (v primerjavi z 80,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 14,3 milijarde EUR na 170,0 milijarde EUR. Povečanje je rezultat poravnanih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 19. avgusta 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 110,3 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 59,7 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 42,0 milijarde EUR na 244,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 363.252 2
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 215.876 −70
2.1 Terjatve do MDS 75.959 49
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 139.917 −120
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 27.313 540
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.156 −369
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.156 −369
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 538.694 −9.357
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 147.689 −9.384
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 390.830 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 90 84
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 85 −58
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 49.095 −3.434
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 504.668 12.738
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 169.985 14.291
7.2 Drugi vrednostni papirji 334.683 −1.553
8 Dolg širše države v EUR 33.944 0
9 Druga sredstva 323.649 3.570
Skupaj sredstva 2.076.647 3.621
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 854.587 −3.589
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 447.277 5.788
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 244.830 −41.953
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 105.911 25.697
2.3 Vezane vloge 96.000 22.000
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 536 44
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.180 −1.706
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 60.329 −1.716
5.1 Širša država 51.659 −1.822
5.2 Druge obveznosti 8.669 106
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 44.905 4.904
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.589 1
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.863 409
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.863 409
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.170 0
10 Druge obveznosti 203.609 −470
11 Računi prevrednotenja 316.657 0
12 Kapital in rezerve 81.481 0
Skupaj obveznosti 2.076.647 3.621

Stiki za medije