Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 19. srpnu 2011

23. srpna 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 19. srpna 2011 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 2,0 mil. EUR nákupu zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému, a obchodům se zlatými mincemi, které prováděla další centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 0,1 mld. EUR na 177,6 mld. EUR. Poté, co 29. června 2011 oznámila ECB v tiskovém prohlášení prodloužení operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech, byla 18. srpna 2011 vypořádána sedmidenní operace o objemu 0,5 mld. USD. Eurosystém ji prováděl v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovou linkou), které Evropská centrální banka (ECB) uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,6 mld. EUR na 334,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 3,6 mld. EUR na 854,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 1,8 mld. EUR na 51,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 57,1 mld. EUR na 336,2 mld. EUR. Ve středu 17. srpna 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 157,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 147,7 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 74,0 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 96,0 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 105,9 mld. EUR (oproti 80,2 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 14,3 mld. EUR na 170,0 mld. EUR. Tento nárůst je důsledkem vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry. V týdnu končícím 19. srpna 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 110,3 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 59,7 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 42,0 mld. EUR na 244,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 363 252 2
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 215 876 −70
2.1 Pohledávky za MMF 75 959 49
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 139 917 −120
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 27 313 540
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 156 −369
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 156 −369
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 538 694 −9 357
5.1 Hlavní refinanční operace 147 689 −9 384
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 390 830 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 90 84
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 85 −58
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 49 095 −3 434
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 504 668 12 738
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 169 985 14 291
7.2 Ostatní cenné papíry 334 683 −1 553
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 944 0
9 Ostatní aktiva 323 649 3 570
Aktiva celkem 2 076 647 3 621
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 854 587 −3 589
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 447 277 5 788
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 244 830 −41 953
2.2 Vkladová facilita 105 911 25 697
2.3 Termínované vklady 96 000 22 000
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 536 44
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 2 180 −1 706
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 60 329 −1 716
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 51 659 −1 822
5.2 Ostatní závazky 8 669 106
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 44 905 4 904
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 589 1
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 863 409
8.1 Vklady a ostatní závazky 11 863 409
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 170 0
10 Ostatní pasiva 203 609 −470
11 Účty přecenění 316 657 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 481 0
Pasiva celkem 2 076 647 3 621

Kontakty pro média