Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 19 augustus 2011

23 augustus 2011

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 19 augustus 2011 was de stijging van EUR 2,0 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de aankoop van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en van de handel in gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 177,6 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie. Nadat de ECB in een persbericht d.d. 29 juni 2011 had bekendgemaakt door te zullen gaan met de in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties, werd op 18 augustus 2011 een zevendaagse transactie ter waarde van USD 0,5 miljard verrekend. Deze transactie is door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,6 miljard naar EUR 334,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 3,6 miljard naar EUR 854,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 1,8 miljard naar EUR 51,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 57,1 miljard naar EUR 336,2 miljard. Op woensdag 17 augustus 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 157,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 147,7 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 74,0 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 96,0 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 105,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 80,2 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 14,3 miljard naar EUR 170,0 miljard. Deze stijging was het gevolg van verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”). In de week die eindigde op 19 augustus 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve in totaal EUR 110,3 miljard, en de waarde van de portefeuille voor het aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal EUR 59,7 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 42,0 miljard naar EUR 244,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 363.252 2
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 215.876 −70
2.1 Vorderingen op het IMF 75.959 49
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 139.917 −120
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 27.313 540
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.156 −369
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.156 −369
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 538.694 −9.357
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 147.689 −9.384
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 390.830 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 90 84
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 85 −58
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 49.095 −3.434
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 504.668 12.738
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 169.985 14.291
7.2 Overige waardepapieren 334.683 −1.553
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.944 0
9 Overige activa 323.649 3.570
Totaal activa 2.076.647 3.621
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 854.587 −3.589
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 447.277 5.788
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 244.830 −41.953
2.2 Depositofaciliteit 105.911 25.697
2.3 Termijndeposito's 96.000 22.000
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 536 44
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.180 −1.706
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 60.329 −1.716
5.1 Overheid 51.659 −1.822
5.2 Overige verplichtingen 8.669 106
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 44.905 4.904
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.589 1
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.863 409
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.863 409
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.170 0
10 Overige passiva 203.609 −470
11 Herwaarderingsrekeningen 316.657 0
12 Kapitaal en reserves 81.481 0
Totaal passiva 2.076.647 3.621

Contactpersonen voor de media