Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 19. augustu 2011

23. augusta 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 19. augusta 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 2,0 mil. EUR v dôsledku nákupu zlata jednou z centrálnych bánk Eurosystému a obchodu so zlatými mincami, ktorý uskutočnila ďalšia centrálna banka Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch zvýšila o 0,1 mld. EUR na 177,6 mld. EUR. V nadväznosti na oznámenie ECB prostredníctvom tlačovej správy z 29. júna 2011 o predĺžení realizácie operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch bola dňa 18. augusta 2011 vyrovnaná sedemdňová operácia v hodnote 0,5 mld. USD. Eurosystém túto operáciu uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky), ktorú Európska centrálna banka (ECB) uzavrela s Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,6 mld. EUR na 334,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 3,6 mld. EUR na 854,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 1,8 mld. EUR na 51,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 57,1 mld. EUR na 336,2 mld. EUR. V stredu 17. augusta 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 157,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 147,7 mld. EUR. V ten istý deň boli zároveň splatné termínované vklady vo výške 74,0 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 96,0 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 105,9 mld. EUR (v porovnaní s 80,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi zvýšil o 14,3 mld. EUR na 170,0 mld. EUR. V týždni končiacom sa 19. augusta 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 110,3 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 59,7 mld. EUR. Obe portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 42,0 mld. EUR na 244,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 363 252 2
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 215 876 −70
2.1 Pohľadávky voči MMF 75 959 49
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 139 917 −120
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 27 313 540
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 156 −369
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 20 156 −369
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 538 694 −9 357
5.1 Hlavné refinančné operácie 147 689 −9 384
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 390 830 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 90 84
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 85 −58
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 49 095 −3 434
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 504 668 12 738
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 169 985 14 291
7.2 Ostatné cenné papiere 334 683 −1 553
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 944 0
9 Ostatné aktíva 323 649 3 570
Úhrn aktív 2 076 647 3 621
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 854 587 −3 589
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 447 277 5 788
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 244 830 −41 953
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 105 911 25 697
2.3 Termínované vklady 96 000 22 000
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 536 44
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 180 −1 706
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 60 329 −1 716
5.1 Verejná správa 51 659 −1 822
5.2 Ostatné záväzky 8 669 106
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 44 905 4 904
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 589 1
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 863 409
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 863 409
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 52 170 0
10 Ostatné pasíva 203 609 −470
11 Účty precenenia 316 657 0
12 Kapitál a rezervy 81 481 0
Úhrn pasív 2 076 647 3 621

Kontakt pre médiá