Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 19. august 2011

23. august 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 19. august 2011, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) 2 mio. euro, hvilket skyldtes en centralbank i Eurosystemets køb af guld og en anden centralbank i Eurosystemets handel med guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 177,6 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og som følge af en likviditetstilførende transaktion i amerikanske dollar. Efter ECB's meddelelse om forlængelse af de likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar i en pressemeddelelse den 29. juni 2011 blev en operation på 0,5 mia. amerikanske dollar med en løbetid på syv dage afviklet den 18. august 2011. Denne transaktion blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve System.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde (aktivpost 7.2), faldt med 1,6 mia. euro til 334,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 3,6 mia. euro til 854,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 1,8 mia. euro til 51,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 57,1 mia. euro til 336,2 mia. euro. Onsdag den 17. august 2011 udløb en primær markedsoperation på 157,1 mia. euro, og en ny på 147,7 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 74,0 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 96,0 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 105,9 mia. euro (mod 80,2 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 14,3 mia. euro til 170,0 mia. euro. Denne stigning skyldtes afviklede opkøb under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 19. august 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 110,3 mia. euro og 59,7 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 42,0 mia. euro til 244,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 363.252 2
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 215.876 −70
2.1 Tilgodehavender hos IMF 75.959 49
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 139.917 −120
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 27.313 540
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.156 −369
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.156 −369
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 538.694 −9.357
5.1 Primære markedsoperationer 147.689 −9.384
5.2 Langfristede markedsoperationer 390.830 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 90 84
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 85 −58
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 49.095 −3.434
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 504.668 12.738
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 169.985 14.291
7.2 Andre værdipapirer 334.683 −1.553
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 33.944 0
9 Andre aktiver 323.649 3.570
Aktiver i alt 2.076.647 3.621
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 854.587 −3.589
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 447.277 5.788
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 244.830 −41.953
2.2 Indlånsfacilitet 105.911 25.697
2.3 Indskud med fast løbetid 96.000 22.000
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 536 44
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 2.180 −1.706
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 60.329 −1.716
5.1 Offentlig forvaltning og service 51.659 −1.822
5.2 Andre forpligtelser 8.669 106
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 44.905 4.904
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.589 1
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.863 409
8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.863 409
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.170 0
10 Andre forpligtelser 203.609 −470
11 Revalueringskonti 316.657 0
12 Kapital og reserver 81.481 0
Passiver i alt 2.076.647 3.621

Medie- og pressehenvendelser