Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 19 август 2011 г.

23 август 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 2,0 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 19 август  2011 г., отразява покупката на злато от една централна банка от Евросистемата и сделката със златни монети, извършена от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,1 млрд. евро до 177,6 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции и на една операция по предоставяне на ликвидност в щатски долари. След като ЕЦБ оповести в прессъобщение от 29 юни 2011 г. продължаване на операциите по предоставяне на ликвидност в щатски долари, на 18 август 2011 г. бе извършено плащането по седемдневна операция в размер на 0,5 млрд. щатски долара. Операцията бе извършена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,6 млрд. евро до 334,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 3,6 млрд. евро до 854,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 1,8 млрд. евро до 51,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 57,1 млрд. евро до 336,2 млрд. евро. На 17 август 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 157,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 147,7 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 74,0 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 96,0 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 105,9 млрд. евро (при 80,2 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 14,3 млрд. евро до 170,0 млрд. евро. Увеличението е резултат от заплатените покупки по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 19 август 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за закупуване на обезпечени облигации достигна съответно 110,3 млрд. евро и 59,7 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 42,0 млрд. евро до 244,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 363 252 2
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 215 876 −70
2.1 Вземания от МВФ 75 959 49
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 139 917 −120
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 27 313 540
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 156 −369
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 156 −369
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 538 694 −9 357
5.1 Основни операции по рефинансиране 147 689 −9 384
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 390 830 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 90 84
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 85 −58
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 49 095 −3 434
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 504 668 12 738
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 169 985 14 291
7.2 Други ценни книжа 334 683 −1 553
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 944 0
9 Други активи 323 649 3 570
Общо активи 2 076 647 3 621
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 854 587 −3 589
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 447 277 5 788
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 244 830 −41 953
2.2 Депозитно улеснение 105 911 25 697
2.3 Срочни депозити 96 000 22 000
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 536 44
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 2 180 −1 706
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 60 329 −1 716
5.1 Сектор „Държавно управление“ 51 659 −1 822
5.2 Други задължения 8 669 106
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 44 905 4 904
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 589 1
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 863 409
8.1 Депозити, салда и други задължения 11 863 409
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 170 0
10 Други задължения 203 609 −470
11 Сметки за преоценка 316 657 0
12 Капитал и резерви 81 481 0
Общо пасиви 2 076 647 3 621

Данни за контакт за медиите